Azami Öğrenim Süresi Hakkında Duyuru

AZAMİ ÖĞRENİM SÜRELERİ SONUNDA VERİLECEK SINAV HAKLARI

AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİNİ (4 YILI) DOLDURAN 2014 YILI VE ÖNCESİ GİRİŞLİ ÖĞRENCİLERE DEVAM ŞARTINI SAĞLAYIP BAŞARISIZ OLDUKLARI TÜM DERSLERDEN 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARI YILI SONUNDA SINAV HAKKI VERİLECEK OLUP;

ÖNEMLİ!!!

BÜTÜNLEME SINAVLARINDAN SONRAKİ 2 HAFTA İÇERİSİNDE İLGİLİ ÖĞRENCİLERİN DİLEKÇE İLE ÖĞRENCİ İŞLERİNE MÜRACAAT ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.

                                                              İlgili dilekçeyi indirmek için tıklayınız.

—————————————————————————————————————————————–

 

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİMİNDE AZAMİ ÖĞRENİM
SÜRELERİ SONUNDA VERİLECEK SINAV HAKLARINA DAİR UYGULAMA ESASLARI

Öğrenciler, bir yıl süreli zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı ve kayıt dondurduğu süreler hariç olmak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadıklarına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan diploma
programlarının dört, öğrenim süresi dört yıl olan diploma programlarının yedi, öğrenim süresi beş yıl
olanların sekiz ve öğrenim süresi altı yıl olanların azami öğrenim süreleri ise dokuz yıldır.
Azami Öğrenim süresi sonunda mezun olamayan öğrencilere; devam şartını sağladıkları ve başarısız
oldukları tüm dersler için iki ek sınav hakkı verilir.

Başvuru
1. Azami süre sonunda sınav haklarından faydalanmak isteyen öğrenciler, azami öğrenim sürelerinin
dolduğu yarıyıl ya da bütünleme sınav bitim tarihini izleyen 2 hafta içerisinde dilekçe ile kayıtlı oldukları
birimlere başvururlar. Sınav haklarından faydalanmak için dilekçe ile başvuruda bulunmayan öğrenciler bu
haklarından vazgeçmiş sayılırlar ve uygulama esaslarında öğrencinin durumuna uyan madde kapsamında
işlem yapılır.

Sınav takvimi
2. Sınavlar; başvuruların sona erdiği tarihi izleyen bir ay içerisinde yapılır. Sınavlara esas tarih, yer
ve saat bilgileri birimlerin Yönetim Kurullarınca belirlenir ve ilan edilir. Sınavların katkısı %100 olup,
başarı notunun YT, CC veya bunun üzerinde olması gerekir.
Sınav hakkı verilmeyecek durumlar
3. Azami öğrenim süresi sonunda kayıtlı olduğu programdan hiç almadığı/alamadığı ya da alıp da
devam şartını sağlayamadığı ders sayısı altı ve daha fazla olan öğrenci sınav hakkından faydalanmaksızın
Üniversite ile ilişiği kesilir.
Sınav hakları ve uygulama esasları
4. Sınav hakları ve uygulama esasları aşağıda belirtilmiştir.
      a. Azami öğrenim süresi sonunda ya da ek sınavlar sonunda bir dersten başarısız olanlara
öğrencilik haklarından faydalanmaksızın sınırsız sınav hakkı verilir. Bu öğrenciler dersin açıldığı yarıyılda,
yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına girerler. Başarı şartı ikinci madde de belirtildiği şekildedir. Bir dersten
kalan öğrenci devamsızlıktan kaldı ise devam şartını yerine getirmek zorundadır.
Ek sınavları almadan kayıtlı olduğu programdan hiç almadığı/alamadığı ya da alıp da devam
şartım sağlayamadığı dersler dâhil başarısız ders sayısını toplamda beş derse kadar düşürenlere dört yarıyıl,
       b. Ek sınavlar sonunda kayıtlı olduğu programdan hiç almadığı/alamadığı ya da alıp da devam
şartım sağlayamadığı dersler dâhil başarısız ders sayısını toplamda beş derse kadar düşürenlere ise üç yarıyıl
ek süre verilir. Ek süre verilen öğrenciler bu süre içerisinde derslerin açıldığı yarıyıldaki vize, yarıyıl sonu
ve bütünleme sınavlarına girerler.
       c. İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde
mezuniyet için gerekli GANO ortalamasını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen
son sınıf öğrencilerine not ortalamalarım yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır.
Sınav haklan devam yükümlülüklerini yerine getirdiği dersler için verilir. Açılacak sınavlara, üst üste veya
aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş
sayılır ve Üniversite ile ilişiği kesilir.
       d. Sınırsız sınav hakkı ve ek süre verilen öğrenciler, sınava girdiği ders başına öğrenci katkı
payı/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler.
       e. Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yılsonu sınav
yükümlülüklerini yerine getiremedikleri için ilişikleri kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir
dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav
hakkı verilir. Devam yükümlülüklerini sağlayamayanlar bu haklardan yararlanamazlar. Sınav hakkı verilen
bu öğrenciler başvuru takvimine bakılmaksızın, ilgili birime başvurmaları halinde eğitim öğretim yılı
başında açılacak sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda başarılı olmaları halinde kayıtları yeniden yapılır. Bu
sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yaralanamazlar.