Yapı Denetimi

Programın Amaçları

Emirdağ Meslek Yüksekokulu Yapı Denetimi Programında okuyan öğrencilerekamu kuruluşları ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu inşaatçılıkla ilgili YapıDenetimi konusunda eğitimler verilerek kalifiye teknik elemanlaryetiştirmektir.

 

Yapı Denetim Teknikerlerinin Görevleri

·         12.08.2001tarih ve 24491 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Yapı Denetimi UygulamaYönetmeliği” uyarınca, mimar ve mühendislerin sevk ve idaresi altında;Hazırlanan projelerin mevzuata uygunluğunu, detay ve hesapların doğruluğunu veproje sahiplerinin sicil durum belgelerinin varlığını denetler. Varsa eksik vehataların düzeltilmesini sağlar. Eksik ve hatası bulunmayan projeleri onaylar.

·         Mühendistarafından kendisine verilen ölçme, hesap, proje, vb. denetim işlerini yapıdenetim mühendisinin sorumluluğu altında yapar.

·         Görevlendirildiği,kendisi tarafından ölçülen ve düzenlenen röleve, ataşman, tutanak, kesit, projevb. evrakı paraf ederek, incelenip imzalanmak üzere mühendise verir.

·         Yerteslimi yapıldıktan sonra, temel bölümünün inşası sırasında gerekli denetim vegözetimleri yapar, temel kalıp ve demir donatı imalat kontrol tutanağı iletemel beton döküm tutanağını düzenleyerek, yapılan işlemlerin uygunluğunuonaylar.

·         Taşıyıcısistem bölümünün imalatı sırasında ise, beton kalıbı, demir teçhizatı vegerekli diğer tesisat kontrol edildikten sonra, inşaat mühendisi gözetimindebeton dökümüne izin verilir. Yapıda gerçekleştirilecek her bir beton döküm işiiçin tutanak hazırlar.

·         Yapınınçatı, dolgu duvarları, kapı ve pencere kasaları ile tesisatlara ait altyapılarının tamamlanıp sıvaya hazır hale gelmesi ve iş bitimine kadar olan sonbölümde ise bodrum, zemin, asma, normal kat ve çatı katlarının dış duvarları veiç duvarları kontrol tutanakları, elektrik tesisatı duvar boruları kontroltutanağı, elektrik kablo çekimi ve tali pano kontrol tutanağı, çatıkonstrüksiyonu, ısı yalıtımı, su yalıtımı ve çatı örtüsü kontrol tutanağı,temiz su boru tesisatı hidrolik basınç testi kontrol tutanağı, pis su borutesisatı sızdırmazlık testi kontrol tutanağı, yapının sıvaya hazır durumageldiğini belirten tutanağı, elektrik ana pano kontrol tutanağı ve mekaniktesisat montaj tutanağını düzenler.

 

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Yapı Denetim Teknikeri olmak isteyenlerin;

·         Fenbilimlerinde özellikle matematik ve fizikte başarılı,

·         Şekilve uzay ilişkilerini görebilen,

·         Çizimyeteneği gelişmiş,

·         Birişi planlayabilen ve uygulamaya koyabilen,

·         Ekipçalışmasına yatkın,

·         Sorumluluk sahibi,dikkatli kimseler olması gerekmektedir.

 

Yapı Denetim Programının Ekonomiye Katkısı

Gelişen teknoloji içerisinde nitelikli ara insan gücü ihtiyacınıkarşılayarak plansız,   kontrolsüz ve kalitesiz yapılaşmayı önleyerek canve mal güvenliğini sağlamak, kaynak israfını önlemek, çağdaş norm vestandartlarda projeler ve yapılar üreterek ekonomiye olumlu yönde katkısağlamak.

 

Programdan Mezun Olanların İstihdam Alanları

Programdan mezun olacakların istihdam edilecekleri alanları; mezuniyet sonrasıiş imkânı ve mezuniyet sonrası meslekte ilerleme olmak üzere ikiye ayırmakmümkündür.

Mezuniyet sonrası iş imkânları:

Bu programdan mezun olacak öğrencilerin Türkiye’nin tüm il veilçelerinde  hizmet veren özel kuruluşlarda (Yapı Denetim Şirketleri,Müteahhitlik Şirketleri, Proje Büroları) iş bulmaları veya çeşitli devletkuruluşlarında çalışmaları mümkün olacaktır.

Mezuniyet sonrası meslekte ilerleme:

Yapı Denetim Programı öğrencileri 4.yarıyıl sonunda Dikey Geçiş sınavı(DGS) ile dört yıllık İnşaat Mühendisliği lisans programına geçiş yapabilirler.

 

Programdan Mezun Olma Koşulları

Programdan mezun olabilmek için 4 yarıyılda verilen derslerin tamamınıbaşarmış ve 30 iş günü stajı yapmış olmak gerekmektedir. 

 

Staj

İkinci sınıfın sonunda 6 haftalık (30 iş günü) staj çalışması konmuştur.Staj çalışmaları ile öğrencinin yüksekokulda almış olduğu bilgi, beceri vealışkanlıklarını iş sahasında gözlemleme ve değerlendirme imkânı sağlanmıştır. 

 

Programın Müfredatı

Program müfredatını indirmek için tıklayınız.